កន្ត្រកអត់មានទំនិញ

ក. រចនា គេហទំព័រដែលមានគំរូ ដូចខាងក្រោម។

ទស្សនាវដ្តី     ម៉ូដសម័យ    បច្ចេកវិទ្យា    គ្រឿងសង្ហារឹម      គ្រឿងសំអាង    ម្តាយនិងទារក   ម្ហូបអាហារ     អាជីវកម្ម និងមានគំរូវិបសាយជាច្រើនទៀត។

Post by admin

20:39 - 28/12/2017

ការអត្ថាធិប្បាយបណ្តាមិត្តភក្តិ បងប្អូនព្រមទាំងអតិថិជន ចង់រចនាគេហទំព័រលក់ទំនិញអនឡាយ  ឬឧទ្ទិសនាមព័ត៌មាន   និងជូនដំណឹងអំពីមុខរបរដែលអ្នកកំពុងធ្វើអាជីវកម្ម។  សូមអតិថិជនទាំងអស់ទាក់ទង    ជាមួយក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំ     តាមរយៈអ៊ីម៉ែល  info@ezwebkh.com ។
Ezwebkh នឹងជំនួយអ្នកទាំងអស់   មានវិបសាយស្អាតតាមតម្រូវចិត្ត។ ពេលដែលអតិថិជនទាំងឡាយបានបង្កើតគេហទំព័រនៅឯក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំ     ផលប្រយោជន៍ដែលទទួលបានគឺ 
- តំលៃ រចនាគេហទំព័រ សមរម្យជាមួយទឹកប្រាក់របស់អ្នក។
- ចាប់ផ្តើបបង្កើតវិបសាយក្នុងរយៈពេល៥នាទី អ្នកនឹងមានគេហទំព័រភ្លាម។
- បង្កើតវេបសាយអ្នកមិនចាំបាច់មានជំនាញរចនាឬសរសេរកម្មវិធី។
- អ្នកអាចផ្លាស់ប្តូរចំណុចប្រទាក់និងគ្រប់គ្រងគេហទំព័រដោយងាយស្រួល។
- ចំណុចប្រទាក់បានផ្លាស់ប្តូរជាប្រចាំធ្វើឱ្យគេហទំព័ររបស់អ្នកថ្មី ដោយសាមានភាពផ្លែកៗ។
- ទិន្នន័យគេហទំព័ររបស់អ្នកត្រូវបានរក្សាសុវត្ថិភាព។
- នាយកដ្ឋានវិស្វកម្ម(ក្រុមបច្ចេកទេស) គាំទ្រស្វាគមន៍ដោយសប្បាយរីករាយពេលដែលអ្នកត្រូវការ 24/7 ។

បណ្តាមិត្តភក្តិ បងប្អូនព្រមទាំងអតិថិជន ចង់រចនាគេហទំព័រលក់ទំនិញអនឡាយ  ឬឧទ្ទិសនាមព័ត៌មាន   និងជូនដំណឹងអំពីមុខរបរដែលអ្នកកំពុងធ្វើអាជីវកម្ម។  សូមអតិថិជនទាំងអស់ទាក់ទង    ជាមួយក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំ     តាមរយៈអ៊ីម៉ែល  info@ezwebkh.com ។

បណ្តាមិត្តភក្តិ បងប្អូនព្រមទាំងអតិថិជន ចង់រចនាគេហទំព័រលក់ទំនិញអនឡាយ  ឬឧទ្ទិសនាមព័ត៌មាន   និងជូនដំណឹងអំពីមុខរបរដែលអ្នកកំពុងធ្វើអាជីវកម្ម។  សូមអតិថិជនទាំងអស់ទាក់ទង    ជាមួយក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំ     តាមរយៈអ៊ីម៉ែល  info@ezwebkh.com ។

បណ្តាមិត្តភក្តិ បងប្អូនព្រមទាំងអតិថិជន ចង់រចនាគេហទំព័រលក់ទំនិញអនឡាយ  ឬឧទ្ទិសនាមព័ត៌មាន   និងជូនដំណឹងអំពីមុខរបរដែលអ្នកកំពុងធ្វើអាជីវកម្ម។  សូមអតិថិជនទាំងអស់ទាក់ទង    ជាមួយក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំ     តាមរយៈអ៊ីម៉ែល  info@ezwebkh.com ។

 

ខ. តើហេតុអ្វីបានជាអ្នកត្រូវការរចនាវែបសាយ?

១. កើនឡើងនូវសមត្ថភាពក្នុងការឈានទៅដល់អតិថិជន។

           ប្រសិនបើការធ្វើអាជីវកម្មមិនមានវេបសាយអតិថិជនអាចទិញតែផលិតផលនិងទទួលបានសេវាកម្មដើម្បីអន្តរកម្មជាមួយម្ចាស់អាជីវកម្មក្នុងអំឡុងពេលម៉ោងធ្វើការតែប៉ុណ្ណោះ។បញ្ហានេះធ្វើឱ្យសេវាកម្មនិងប្រតិបត្ដិការនៃអាជីវកម្មត្រូវបានកំណត់។ដូច្នោះអ្វីដែលនឹងផ្លាស់ប្តូរប្រសិនបើអ្នកធ្វើអាជីវកម្មបានបង្កើតគេហទទំព័រ។នៅពេលនោះការធ្វើអាជីវកម្មរបស់អ្នកមិនត្រូវបានកំណត់អំពីពេលវេលានិងអវកាសឡើយ។បង្កើនសមត្ថភាពក្នុងការឈានដល់អតិថិជននិងបង្កើនការលក់សម្រាប់អាជីវកម្មរបស់អ្នក។

២. បង្កើនការឈានដល់អតិថិជន

            ហាងក្នុងស្រុកអាចទាក់ទាញភ្ញៀវក្នុងស្រុកប៉ុន្តែត្រូវបានដាក់កម្រិតជាមួយអតិថិជននៅក្នុងតំបន់ផ្សេង។ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនធ្វើអាជីវកម្មដែលរចនាគេហទំព័រការទាក់ទងជាមួយអតិថិជននឹងមិនមានកំណត់។មានឱកាសដើម្បីទទួលបានការបញ្ជាទិញរបស់អតិថិជនទូទាំងប្រទេសមួយថ្ងៃៗកាន់តែបង្កើនឡើង។

អត្ថបទ

ក. រចនា គេហទំព័រដែលមានគំរូ ដូចខាងក្រោម។
ក. រចនា គេហទំព័រដែលមានគំរូ ដូចខាងក្រោម។

Dec 28, 2017

ទស្សនាវដ្តី     ម៉ូដសម័យ    បច្ចេកវិទ្យា    គ្រឿងសង្ហារឹម      គ្រឿងសំអាង    ម្តាយនិងទារក   ម្ហូបអាហារ     អាជីវកម្ម និងមានគំរូវិបសាយជាច្រើនទៀត។

ចាប់ផ្តើបបង្កើតវិបសាយក្នុងរយៈពេល៥នាទី អ្នកនឹងមានគេហទំព័រភ្លាម។
ចាប់ផ្តើបបង្កើតវិបសាយក្នុងរយៈពេល៥នាទី អ្នកនឹងមានគេហទំព័រភ្លាម។

Dec 28, 2017

បណ្តាមិត្តភក្តិ បងប្អូនព្រមទាំងអតិថិជន ចង់រចនាគេហទំព័រលក់ទំនិញអនឡាយ  ឬឧទ្ទិសនាមព័ត៌មាន   និងជូនដំណឹងអំពីមុខរបរដែលអ្នកកំពុងធ្វើអាជីវកម្ម។  សូមអតិថិជនទាំងអស់ទាក់ទង    ជាមួយក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំ     តាមរយៈអ៊ីម៉ែល  info@ezwebkh.com ។

កើនឡើងចំពោះការទំនាក់ទំនង
កើនឡើងចំពោះការទំនាក់ទំនង

Dec 28, 2017

នៅពេលដែលមានគេហទំព័រក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មនឹងជួយអតិថិជនស្វែងរកបណ្តាផលិតផលនិងព័ត៌មានបានយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយប្រើឧបករណ៍ហ្គូហ្គល(google)។ការងារនេះកាត់បន្ថយពេលស្វែងរកសម្រាប់អតិថិជននិងជំរុញឲ្យសហគ្រាសរបស់អ្នកបានដាក់ចំណាត់ថ្នាក់កាន់តែល្អប្រសើរឡើង។

៤.ការលើកកម្ពស់ពាណិជ្ជកម្មមានប្រសិទ្ធិភាព។
៤.ការលើកកម្ពស់ពាណិជ្ជកម្មមានប្រសិទ្ធិភាព។

Dec 28, 2017

បណ្តាវិធីសាស្រ្តដើម្បីលើកកម្ពស់អាជីវកម្មធម្មតាត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយក្នុងកាសែតនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈ។តែចំពោះការចំណាយសម្រាប់ប្រភេទផ្សព្វផ្សាយសាធារណៈអស់ប្រាក់យ៉ាងច្រើនខណៈពេលដែលរចនាវេបសាយមួយក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មចំណាយប្រាក់យ៉ាងតិចស្របជាមួយនឹងសមត្ថភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកធ្វើអាជីវកម្ម។

អត្ថបទពាក់ព័ន្ធ